Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 3.

Gebed.

Psalm  84:1, 2.

Skriflesing:  Titus 2
Teks:  Kategismus Sondag 26; Titus 2:11-14.
Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,  terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,  wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. (Titus 2:11-14 AFR1953)
Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn.  
‘n Heilige Lewe kom nie sommer vanself nie.  
Kyk hoe stel die Bybel dit:
Al hierdie sake sluit aan by die doop. Dink daaroor: Hoe het Jesus Christus onsgereinig tot sy eiendom, soos dit hier geskryf staan?

Die doop gebruik twee beelde om die reinigmaking te verduidelik:
Saamgevat: Water beeld uit hoe ons uitwendig skoongewas word en die doop beeld uit hoe ons inwendig skoongewas word.

Lees wat staan in 1 Petrus 3:21 geskryf:
…waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete  -  deur die opstanding van Jesus Christus (1 Petrus 3:21 AFR1953)
Hierdie betrokke teks word baie min kere aangehaal in gesprekke oor die doop.   Daarom is dit goed dat ons let op wat hier geskryf staan.  
Daarom is nie alleen die doopopdrag aan die dissipels gegee nie.
Die doop is ‘n heilige en sigbare waarteken en seël dat ons verlos word van al ons sondes deur Jesus Christus.  Daarom mag die doop en die Nagmaal nie losgemaak word van die prediking /Woordverkondiging af nie.

Dis presies wat in Titus 2:12 staan:
…en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, (Titus 2:12 AFR1953)
As ons hierdie dinge so lees en begryp wat die Here ons alles leer, is dit tog asof daar ‘n vrees wil ontstaan dat ons baie moeilik by die oordeel van God gaan verbykom.

Let ook op dat daar ‘n dubbelde weldaad in die doop opgesluit lê:
Kom ons stel dit anders:
Vergewing van sondes en ‘n nuwe lewe gaan hand aan hand.  Dit bring ons vanselfsprekend terug by ons doopsbelofte.  
Om gedoop te wees, beteken dat God aan jou bevestig dat jy reeds saam met Christus in die dood begrawe is, en ook reeds saam met Hom opgewek is.  Dit staan geskrywe in Kolossense 2:13 dat Hy ons saam met Hom lewend gemaak het toe Hy ons ons misdade vergewe het.  Luister net na hierdie rykdom van troos.
En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, (Kolossense 2:13 AFR1953)
Ek hoef nie eers bang te wees om dood te gaan nie, want in my doop het God my reeds die versekering gegee dat ek by Hom is wanneer ek my asem hier uitblaas, want Christus het my al by voorbaat tot die ewige lewe opgewek.

Let op na die dubbelde belofte waarin die reddende genade van God in die doop beseël word. In ons belydenis staan daar ‘n vraag wat vra: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? Dan kom God en Hy bevestig hierdie verbond van Hom met water wat Hy as ‘n simbool neem en aan almal sigbaar leer dat ons sondes van ons afgewas word.  Daar gebeur inderdaad twee dinge:
Let op:
Hierdie sakrament leer oordeel en verlossing:  Die Here se dood het ook al iets daarvan openbaar.  
Waar is ons?  Ons is gedoop.  
Kom ons lees Kategismus Sondag 26 saam.

Vraag 69: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?

Antwoord:  So:  Christus het die uitwendige waterbad ingestel (a).  Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.
(a)Matt 28:19.  (b) Matt 28:19;  Mark 16:16;  Hand 2:38;  Joh 1:33;  Matt 3:11;  Rom 6:3, 4.  (c) 1 Pet 3:21;  Mark 1:4;  Luk 3:3.

Vraag 70:  Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?
Antwoord:  Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a).  Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b).
(a)Heb 12:24;  1 Pet 1:2;  Op 1:5;  7:14;  Sag 13:1;  Eseg 36:25.  (b) Joh 1:33;  3:5;  1 Kor 6:11;  12:13;  Rom 6:4;  Kol 2:12.

Vraag 71:  Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?
Antwoord:  Met die instelling van die doop wat soos volg lui:  "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees..." (Matt 28:19);  en:  "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word;  maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word" (Mark 16:16).  Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem (Tit 3:5;  Hand 22:16).

Amen.

Slotgebed.

Hoe kan ons U reg dank vir al U genade?
Wat kan ons U bring vir al U reddingsdade, Here ons ewige God en Vader?
Ons skiet tekort in verstand en kragte.  Daarom bid ons eenvoudig net dit: Sal U ons waardig maak aan alles wat U aan ons skenk?
Lei ons vanaand ook weer veilig huis toe, en laat ons hierdie week heilig deur ons dae gaan.  Bring ons weer volgende week saam rondom U Woord.
Ons vra dit uit genade alleen.
Amen.

Slotpsalm 23:1, 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Augustus 2002