Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 116:1, 3, 5

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 40:4

Gebed

Skrifberyming 33:1- 3

Skriflesing: Titus 3
Teks: Titus 3: 3

Ons was haatlik en het mekaar gehaat.

Ons is in ons tyd baie gespanne oor dinge soos moord en verkragtings en al die geweld. Die dinge raak so emosioneel dat ons dikwels ons perspektief daarop verloor. Daarom is dit goed as ons uit die Bybel weer vir die tyd waarin ons leef gaan kyk hoe die Here die dinge sien, en wat Hy daarvan maak.

Ons kyk na die saak van twee kante af:
1.    Wil God al hierdie geweld hê?
2.    Is ons beter as die verkragters en al daardie mense?
3.    Hoe gaan ons vorentoe?

1. Wil God al hierdie geweld hê?
Die antwoord is duidelik: Die Here verdra nie dinge soos moord, verkragtings en geweld nie. Dit is almal 'n oortreding van die sesde gebod.

Die beginsel rondom hierdie geweldsondes soos moord en verkragtings is baie eenvoudig: God alleen beskik oor lewe.
Kan moordenaars, verkragters en geweldenare verlos word? Natuurlik kan hulle. Ons moet ook bid vir hulle bekering. Daar is 'n beginsel wat in hierdie saak 'n rol speel: Die Here Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Hoe pas ons vergifnis van sondes toe op hierdie saak?
Dit sal goed wees as ons altyd onthou dat hierdie soort sondes van die begin af met ons is. Die dinge gebeur nie nou vir die eerste keer nie. Die beste gelowiges het hierdie dinge gedoen. Luister net weer na wat die Here vir Dawid laat sê het:

Waarom het jy die woord van die HERE verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uría, die Hetiet, het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. (2 Samuel 12:9)

Dink ook aan die uitspraak van Salomo toe Hy oor Joab gepraat het in 1 Konings 2:32:

. . . en dat die HERE sy bloed op sy eie hoof laat neerkom, omdat hy twee manne, regverdiger en beter as hy, aangeval en hulle met die swaard vermoor het sonder medewete van my vader Dawid: Abner, die seun van Ner, die leërowerste van Israel, en Amása, die seun van Jeter, die leërowerste van Juda;

Dink ook aan Joram wat sy pa se koningskap met geweld vir homself verseker het deur al sy broers te vermoor. Dit word verhaal in 2 Kronieke 21:4:

Maar toe Joram die koningskap van sy vader aanvaar het en homself versterk het, het hy al sy broers met die swaard vermoor en ook sommige van die owerstes van Israel.

Hosea het neergeskryf dat in sy tyd selfs die priesters (in die kerk van die Here!) dieselfde dinge gedoen het (6:9):

En soos 'n rower op die loer lê, loer 'n priesterbende; hulle pleeg moord op die pad na Sigem, ja, hulle het skandelike dade gedoen.

Hierdie lelike dinge wat ons nou beleef, is nie nou vir die eerste keer daar nie. In die tyd van die vroeë Christelike kerk was die dinge ook so. Paulus skryf daarvan in die Romeinebrief:

hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; Romeine 1:29

Die mense wat hierdie dinge doen, bevestig natuurlik daarmee hulle ongeloof – en ook die feit dat hulle verlore gaan! Die Here openbaar in Galasiërs 5:21 dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
2. Is ons beter as die verkragters en al daardie mense?
Geen mens kan hom in die Almagtige God se genade roem as hy toelaat dat die sonde hom oorheers nie.
'n Mens wie se verhouding met sy God verkeerd is, openbaar allerhande lelike houdings teenoor ander mense. Dink maar byvoorbeeld aan opmerkings wat ons nogal onder mekaar hoor, soos: "Ek wens hy kom iets oor" of "Ek kan so-en-so nie vat nie."
Hierdie soort opmerkings word gebore uit die hart van iemand wat die liefde van die Here nie verstaan nie, en wie se hart nie heeltemal ingegroei het in die liefde van God nie.
Is die teenoorgestelde nie dalk waar nie? Onder mense is daar voortdurend sekere lidmate katterig en kwaad vir mekaar. Is dit nie dalk omdat ons eie beeld van God skeefgetrek is dat ons met 'n ander bots wie sy beeldskap dalk nog met groter heiligheid as ek kon bewaar nie? Is ons dan in beginsel beter as moordenaars, verkragters en geweldenaars?

'n Onbekeerde mens is alewig strydlustig. So staan dit hier geskryf.
Ek lees vir u 1 Johannes 3:15:

Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

Hieruit lei ons af dat 'n moordenaar 'n lidmaat van die kerk kan wees. Dalk selfs 'n goeie lidmaat.
Dit laat 'n gevaarlig vir elkeen van ons brand. Ons is somtyds baie onverdraagsaam teenoor mekaar. Onverdraagsaamheid en nydigheid is niks anders as haat nie. In die oë van die Here is dit moord.

Iemand wat diep gelowig is, worstel voortdurend met sy eie sondes voor God.
Die van ons wat so onverdraagsaam is met ander se sondes moet hieroor dink, want ons moet nie van ander die volmaakte verwag maar self nie daarna streef nie.

Ons lees in Efesiërs 1 dat die Here voor die grondlegging van die wêreld sekere mense in Hom uitverkies het. Dit is nou ons.
Maar nou bepaal die liefde van God vir Jesus Christus dat die wat Hom nie aanvaar nie en nie aanbid nie, verlore gaan. Sy geregtigheid bepaal dat almal gestraf word wat ongelowig is, of wat ontrou is in hulle godsdiens. Dit raak my dus ook in my verantwoordelikheid en getuienis wat ek gee:
3. Hoe gaan ons vorentoe?
Dat die Here in sy Wese teen alle vorme van doodmaak en geweld gekant is, is duidelik. Maar daarmee is alles nie gesê nie. Ons lewe in 'n land waar ons daagliks met hierdie dinge gekonfronteer word – en baie van ons kom die dinge oor!

Natuurlik is dit nie waar dat die Christelike geloof van ons 'n soetsappige soort vergifnis vra nie. Verharding word nie vergeef nie! God verwag nie van ons om te vergewe wat Hy nie vergeef nie!

Daarteenoor mag ons nie kwaad oor iets wees sonder dat ons die saak probeer regstel nie.
Wees gou goedgesind teenoor jou teenparty solank jy nog saam met hom op die pad is, ...

Jesus leer iets soortgelyks waar Hy vertel van die onbarmhartige skuldeiser wat swaar deur sy baas gepynig is totdat hy al die skuld betaal het wat aan hom verskuldig was. Matteus 18:35 leer ons:

So sal ook my Hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.

Hoe moet ons dan teenoor ons naaste optree? Romeine 13:14 gee die antwoord:

Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

Ons mag nie die kwaad 'n vastrapplek gee nie. Leef in liefde, en vergewe in liefde.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. (Matteus 6:15)

So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. (Matteus 18:35)

Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy sewe maal op 'n dag teen jou sondig en sewe maal op 'n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou - moet jy hom vergewe. (Lukas 17:3, 4)

Dit is ook waarvoor Christus gesterf het. Sodat ons in Sy krag kan vergewe en in liefde verdra. Sodat ons kan lewe soos wat ons laat lewe; en vergewe soos wat ons vergewe word.
Amen.

Slotgebed:
Ons pleit Here, op U barmhartigheid. Bly met U liefde en trou rondom ons. Ons is in stryd, want die sonde oorval van ver en naby ons matte insigte en gedagtes. Skenk ons oog die glans soos die wat U sien, sodat ons die eindeloosheid van die sondes kan oorwin met die krag en moed van ons Here Jesus Christus.
Amen.

Slotpsalm 128:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 September 2003